Privacy statement

NewFoss staat voor korte lijnen, heldere taal en een efficiënte aanpak. Wij willen ook duidelijk met u communiceren over het gebruik van uw persoonsgegevens. NewFoss verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met geldende privacy-wetgeving.

Voor wie geldt dit Privacy Statement?

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle personen waarvoor NewFoss persoonsgegevens verwerkt.

Hieronder een overzicht van de belangrijkste categorieën:

 • bezoekers van onze website;
 • (medewerkers van) cliënten van NewFoss;
 • ontvangers van NewFoss nieuwsbrieven en andere mailings;
 • potentiele cliënten van NewFoss;
 • personen die betrokken zijn bij een juridische procedure of transactie waarbij NewFoss als advocaat, notaris of belastingadviseur optreedt;
 • (medewerkers van) leveranciers;
 • derden die met NewFoss communiceren;
 • Alumni

Welke persoonsgegevens verwerkt NewFoss?

NewFoss verwerkt persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, persoonsgegevens gegenereerd tijdens uw bezoek aan onze website en het lezen van nieuwsbrieven en persoonsgegevens die wij hebben ontleend aan andere bronnen.

Door u aan NewFoss verstrekt:

 • Contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn voor de behandeling van uw zaak.
 • Persoonsgegevens die u aan NewFoss verstrekt in het kader van events, seminars, bijeenkomsten of ingeschreven nieuwsbrieven,

Persoonsgegevens ontvangen via onze website:

 • Gegevens aangaande uw bezoek aan onze website,
 • Gegevens aangaande het apparaat waarmee u onze website heeft bezocht, bijvoorbeeld uw IP adres;
 • Uw surfgedrag en interesses

Persoonsgegevens ontvangen uit overige bronnen:

 • Persoonsgegevens ontvangen uit openbare online bronnen zoals bedrijfswebsites en Social Media platforms, zoals LinkedIn,
 • Persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of Kadaster,
 • Overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die wij verkregen hebben bij het behandelen van zaken via onder meer cliënten en wederpartijen.

Waarom verwerkt NewFoss uw persoonsgegevens?

NewFoss gebruikt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 • Het leveren van juridische en fiscale diensten door onze advocaten, notarissen of fiscalisten voor onze cliënten.
 • Het nakomen van onze wettelijke verplichtingen zoals archiveringsverplichtingen, verplichtingen uit hoofde van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) en de Wet op het notarisambt.
 • Het onderhouden van contact en communiceren met u.
 • Marketingactiviteiten, zoals het versturen van nieuwsbrieven en andere vormen van marketingcommunicatie die voor u interessant kunnen zijn.
 • Voor de beveiliging, het gebruik en de verbetering van onze website. Voor een uitgebreidere uitleg hierover zie de
 • Verbetering van de kwaliteit van eigen dienstverlening;
 • Het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken.

De beveiliging van uw gegevens

NewFoss neemt passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens NewFoss toegang hebben tot uw gegevens of dossiers zijn – onder meer op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels – gehouden tot geheimhouding. NewFoss hanteert algemeen in de branche geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging teneinde persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Indien u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, vragen wij u via info@newfoss.com of +31(0)85 485 35 70 contact op te nemen met ons.

Inschakelen/ delen gegevens met derden

In bepaalde gevallen kan het voor NewFoss noodzakelijk zijn derden toegang te geven tot persoonsgegevens. Hieronder een, niet limitatief, overzicht:

 • Derden die van belang zijn voor de juridische diensten die wij verstrekken, zoals wederpartijen, plaatselijke advocaten, gerechten, regelgevingsinstanties en overheidsinstellingen.
 • Derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.
 • Externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden, zoals ICT leveranciers, leveranciers van communicatiediensten dan wel andere leveranciers aan wie wij bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden

Doorgifte van uw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt alleen voor de in dit Privacy Statement genoemde doeleinden.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken kunnen zelf verantwoordelijk zijn voor de naleving van de privacywetgeving. NewFoss is in dat geval niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van verwerker van NewFoss en dus op verzoek en conform instructie van NewFoss handelt, sluit NewFoss met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in de Verordening omschreven vereisten voldoet.

Gegevens buiten de Europese Unie

Om onze diensten te kunnen verlenen kan het noodzakelijk zijn dat NewFoss uw persoonsgegevens doorgeeft aan een ontvanger in een land buiten de Europese Unie. In dat geval ziet NewFoss er op toe dat dergelijke doorgifte van gegevens in overeenstemming is met de Verordening.

Grondslagen

Bij de verwerking van persoonsgegevens door NewFoss baseert NewFoss zich op verschillende grondslagen. De gegevensverwerking kan noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst (tot het leveren van juridische diensten) die wij hebben gesloten of noodzakelijk zijn ter uitvoering van een wettelijke plicht. In sommige gevallen vragen wij uw expliciete toestemming, bijvoorbeeld voor het gebruik van bepaalde cookies, of, wanneer u geen cliënt bent, het ontvangen van commerciële communicatie.

Tenslotte zijn er verwerkingen gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van NewFoss, zoals verwerkingen in het kader van intern beheer, ten behoeve van effectieve communicatie, kwaliteitsverbetering of direct marketing verwerkingen voor cliënten en actieve contacten van NewFoss. In het laatste geval wordt te allen tijde een opt-out geboden.

Bewaartermijnen

NewFoss bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in dit Privacy Statement genoemde doeleinden of zolang NewFoss dit verplicht is op grond van de wettelijk geldende bewaartermijnen.

Uw rechten

U kunt NewFoss verzoeken uw gegevens te laten corrigeren, aanvullen, verwijderen of af te schermen indien de gegevens onvolledig, onjuist zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Daarnaast heeft u het recht om de gegevens die wij van u in ons bezit hebben op te vragen. Wilt u van ons geen nieuwsbrieven, e-mailberichten, uitnodigingen voor seminars meer ontvangen? U kunt zich op elk moment kosteloos uitschrijven via info@newfoss.com.

U hebt daarnaast het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. NewFoss zal de verwerking staken indien zij daar wettelijk toe verplicht is of indien andere dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Klachtenregeling

Bij NewFoss hechten we veel waarde aan de kwaliteit van ons werk en aan de tevredenheid van onze cliënten met onze dienstverlening. Daartoe doen wij regelmatig onderzoek en de uitkomsten daarvan gebruiken we om onze dienstverlening steeds verder te verbeteren. Mocht er in uw geval iets niet naar wens zijn gegaan, kaart het dan aan bij uw advocaat of notaris. We zullen er alles aan doen om een bevredigende oplossing te vinden. Komt u er dan niet uit, dan kunt u gebruik maken van onze klachtenprocedure. Neemt u voor meer informatie daarover contact op via info@newfoss.com.

U hebt daarnaast te allen tijde het recht en de mogelijkheid om een klacht over de verwerking van persoonsgegevens door NewFoss in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Statement aan veranderingen onderhevig

NewFoss behoudt zich het recht voor om deze “privacy statement” aan te passen of te wijzigen bijvoorbeeld wanneer zich wijzigingen in de verwerkingen voordoen of indien regelgeving wijzigt. Bij grootscheepse wijzigingen zal NewFoss dit onder uw aandacht brengen. Niets in deze “privacy statement” heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen NewFoss en enige bezoeker aan deze Internetsite of om enige informatie in dat kader te verschaffen.

Cookies

Teneinde te kunnen verzekeren dat onze website goed kan worden gebruikt en teneinde verbeterde navigatie voor onze bezoekers te kunnen faciliteren, is het mogelijk dat NewFoss gebruik maakt van cookies zodat geaggregeerde gegevens kunnen worden verzameld. Cookies zijn kleine tekstbestanden die zijn opgeslagen in de browser van de gebruiker.

Het is mogelijk dat we deze instrumenten gebruiken om informatie op onze systemen te achterhalen en om bepaalde categorieën van gebruikers te identificeren aan de hand van items zoals IP-adres, domein, browser type en bezochte pagina’s. Deze informatie wordt meegedeeld aan onze webmasters die deze informatie gebruiken om het aantal bezoekers op de verschillende delen van de website te analyseren en om te garanderen dat onze website functioneert als een bruikbare en effectieve bron van informatie.

Voor cookies die niet noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website hebben wij uw toestemming nodig. Bij het eerste bezoek aan de website wordt uw ondubbelzinnige toestemming gevraagd voor het gebruik van cookies. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoek aan de website geen niet-functionele cookies ontvangt. Deze privacy voorwaarden zijn alleen van toepassing op het gebruik van de cookies van NewFoss. Het gebruik van cookies en andere technieken gebruikt door derde partijen is onderworpen aan hun eigen privacy voorwaarden.

Gebruik van Google Analytics

NewFoss maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in o.a. bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves op onze website. Dit betekent dat Google optreedt als verwerker bij de verwerking van persoonsgegevens door NewFoss. NewFoss heeft daarom een verwerkersovereenkomst met Google gesloten.

Informatie die met Google Analytics wordt verzameld, is zo veel mogelijk geanonimiseerd. NewFoss krijgt bijvoorbeeld geen inzage in welke individuele bezoekers welke bezoeken aan onze website afleggen. Google zal nooit uw volledige IP-adres verwerken en altijd het laatste octet van uw IP-adres maskeren.

De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij het EU – US Privacy Shield verdrag van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Google kan uw informatie slechts aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Lees voor meer informatie Google’s Privacy Policy.